Dưới đây là kích thước và hình dạng phổ thông. Chúng tôi có thể sản xuất hình dạng mới và kích thước mới.