Hình dạng và kích thước của gạch bông

Dưới đây là kích thước và hình dạng phổ thông. Chúng tôi có thể sản xuất hình dạng mới và kích thước mới.